Birthday  Birthday Nov 16 - United States


Daniel Read

Nov 16, 1757

 

Thomas Ruffin

Nov 16, 1787

 

Timothy Dwight V

Nov 16, 1828

 

Samuel T. Busey

Nov 16, 1835

 

Elliott Warren Rice

Nov 16, 1835

 

James Dougherty

Nov 16, 1839

 

John Selman

Nov 16, 1839

 

Henry Markham

Nov 16, 1840

 

Eugene du Pont

Nov 16, 1840

 

Edward E. Ayer

Nov 16, 1841

 

Michael Kelly Lawler

Nov 16, 1814

 

Henry G. Davis

Nov 16, 1823

 

Emilio Kosterlitzky

Nov 16, 1853

 

Ruth May Fox

Nov 16, 1853

 

Jesse H. Metcalf

Nov 16, 1860

 

John Henry Kirby

Nov 16, 1860

 

Joseph Strauss

Nov 16, 1861

 

Michael Gallagher

Nov 16, 1866

 

William F. Kirby

Nov 16, 1867

 

Charles Herrold

Nov 16, 1875

 

Michael Gleason

Nov 16, 1876

 

Rice W. Means

Nov 16, 1877

 

Maxie Long

Nov 16, 1878

 

Hoyt McWhorter Dobbs

Nov 16, 1878

 

Charles Haberkorn

Nov 16, 1880

 

Eugene H. Byrne

Nov 16, 1882

 

This page displays the famous personalities, celebrities’ from United States with their name, profession and birthplace who are having birthday Nov 16
Source: Freebase, CC-YY
Copyright © Famous-Peoples.com